ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

ตำรวจภูธรน้ำปาด เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจน ความมั่นคง ในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กร และประชาชน

-ปี พ.ศ.2440 จากการบอกเล่าของชาวบ้าน สภ.น้ำปาด ขณะนั้นลักษณะอาคารปลูกด้วยไม้เนื้อแข็งชั้นเดียว ยกพื้นสูงมีบันได 3 ชั้น ขึ้นทางด้านหน้าลักษณะเป็นห้องโถงตลอด

-ปี พ.ศ.2499 กรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นอาคารรูปทรงปั้นหยาชั้นเดียว ตามแบบแปลนของกรมตำรวจ เลที่ 16/39 กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 7 เมตร เสาคอนกรีต มีจำนวน 6 ห้อง มีบันไดทางขึ้น 2 ข้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีหัวหน้าสถานีเป็นผู้บังคับบัญชา (ปัจจุบันรื้อแล้ว)

-ปี พ.ศ.2509 ได้ยกฐานะจาก หัวหน้าสถานี เป็น ผู้บังคับกอง

-ปี พ.ศ.2519 ได้ยกระดับจาก ผู้บังคับกอง เป็น สารวัตร

-ปี พ.ศ.2523 ได้ยกระดับจาก สารวัตร เป็น สารวัตรใหญ่

-ปี พ.ศ.2537 กรมตำรวจ ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ในปัจจุบันเป็นอาตารคอนกรีต 2 ชั้น ตามรูปแบบรายการ เลขที่ ม.050/33 ของกรมตำรวจ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 11 กรกฎาคม 2537 เสร็จเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 พร้อมได้ยกฐานะจาก สารวัตรใหญ่ เป็น รองผู้กำกับการ

-ปี พ.ศ.2541 ได้ยกระดับจาก รองผู้กำการ เป็น ผู้กำกับการ